May 312016
 

In artikel 48 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat dat “[d]e instanties die zijn belast met de behandeling van het geschil, […] afschrift van hun uitspraak [zenden] aan het College.

Je mag aannemen dat de toezichthouder, die inmiddels in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als Autoriteit persoonsgegevens (art. 51, vierde lid, Wbp), op grond van deze bepaling over heel wat rechtspraak kan beschikken.

Om daarop meer zicht te krijgen deed ik, mede namens de Vereniging privacyrecht, een verzoek op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet hergebruik overheidsinformatie. Op 24 mei jl. heeft de toezichthouder daarop een besluit genomen. Het bij het besluit opgenomen overzicht met uitspraken telt 193 uitspraken, wat overigens voor meer dan vijftien jaar rechtspraak niet zo heel veel lijkt. Een aantal daarvan lijkt nog niet te zijn gepubliceerd, althans heeft geen ECLI-nummer.

Ik moet de uitspraken (‘in een open en machinaal leesbaar formaat’) nog ontvangen. In de loop van de volgende maand verwacht ik deze dan beschikbaar te kunnen stellen.

 

 

Apr 212016
 

In de keuzevakken en cursussen die ik verzorg wordt regelmatig gevraagd om de laatste versies van de General Data Protection Regulation (afgekort GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of AVGB).

Om het studenten en cursisten, en niet in de laatste plaats mijzelf, makkelijk te maken heb ik een selectie van de relevante teksten hieronder in omgekeerd chronologische volgorde  opgenomen.

GDPR (AVG of AVGB)

LEA Directive

Volledig is dit zeker niet. Wie wat mist mag het mij laten weten. Dan kijk ik wat ik kan doen.

Apr 052016
 

In de tweede cursusdag van deze cursus verzorgde ik met ex-kantoorgenoot Van der Eijk een onderdeel over profilering en marketing en aansluitend nog een onderdeel over de meldplicht datalekken in de AVG en art. 34a Wbp.

De bijbehorende presentaties vindt u hier (profilering etc.) en hier (meldplicht).